ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ โรงเรียน น.พ.ก.

    เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานในโรงเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นจุดเด่น เช่น โครงการห้องเรียนปลอดขย่ะ  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และโครงการอื่น ๆ ฯลฯ [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ