กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562  โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์  ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ณ บริเวณโรงเรียนฯ [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ