แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการออมทรัพย์โรงเรียน 14 มีนาคม 2563 64
โครงการประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 14 มีนาคม 2563 82
คณะกรรมการจัดตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 14 มีนาคม 2563 71
การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 14 มีนาคม 2563 61
กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 14 มีนาคม 2563 72
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 14 มีนาคม 2563 69
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา 2562 03 มีนาคม 2563 121
พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทธนู ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1 02 มีนาคม 2563 97
กิจกรรม World Thinking Day 2020 02 มีนาคม 2563 97
กิจกรรมทบทวนความรู้ O-NET นักเรียน ม.6 02 มีนาคม 2563 77
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.3 02 มีนาคม 2563 72
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2 02 มีนาคม 2563 95
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1 02 มีนาคม 2563 76
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 28 กุมภาพันธ์ 2563 92
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2563 75
ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ ม1-1 และ ม4-1 27 กุมภาพันธ์ 2563 85
กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่นภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ 27 กุมภาพันธ์ 2563 84
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม 27 กุมภาพันธ์ 2563 71
กิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2562 25 กุมภาพันธ์ 2563 106
อบรมการใช้ Application เตือนภัย 25 กุมภาพันธ์ 2563 77
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 25 กุมภาพันธ์ 2563 66
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากประเทศเนปาลเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 25 กุมภาพันธ์ 2563 78
พิธีสวนนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 27 มกราคม 2563 69
ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 17 มกราคม 2563 77
กิจกรรมวันครูประจำปี 2563 16 มกราคม 2563 94
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 26 ธันวาคม 2562 95
นักเรียนสายคอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตอาคาร 3 25 ธันวาคม 2562 77
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2562 15 ธันวาคม 2562 81
พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 05 ธันวาคม 2562 83
กิจกรรมวันวชิราวุธประจำปี 2562 04 ธันวาคม 2562 71
กิจกรรม International culture and festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 03 ธันวาคม 2562 69
สนามสอบธรรมศึกษาประจำปี 2562 29 พฤศจิกายน 2562 76
ม.6 ทรรศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 13 พฤศจิกายน 2562 69
นักเรียนสายคอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตอาคาร 6 10 ตุลาคม 2562 62
งานเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2562 27 กันยายน 2562 62
พิธีมุฑิตาจิดผู้เกษียณอายุราชการ 20 กันยายน 2562 62
ประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผล 15 กันยายน 2562 329
นิทรรศการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมนักเรียน รายวิชา IS 15 กันยายน 2562 309
อบรมมัคคุเทศก์น้อย 15 กันยายน 2562 323
ตลาดนัดวิชาการวิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 1/2562 15 กันยายน 2562 342
กิจกรรมค่ายภาษาจีนประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 348
โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมมะ ประจำปีงบประมาณ 2562 15 กันยายน 2562 292
กิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 299
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 298
English Camp2019 15 กันยายน 2562 267
โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 15 กันยายน 2562 226
กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 224
พิธีสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 208
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 15 กันยายน 2562 254
อบรมหุ่นยนต์โดยวิทยากรจากราชภัฎพระนคร 15 กันยายน 2562 219
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 14 กันยายน 2562 212
โรงเรียนศรีมโหสถศึกษาดูงาน 14 กันยายน 2562 220
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 14 กันยายน 2562 220
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 14 กันยายน 2562 263
ค่ายนักวิจัยน้อย 14 กันยายน 2562 221
ทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน และพิธิเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ 18 กรกฎาคม 2562 373
มูลนิธิสมาคมนักเรียนเก่าฯ มอบทุนการศึกษา 18 กรกฎาคม 2562 361
มหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2019 18 กรกฎาคม 2562 354
กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังต้ว Show&Share 2019 18 กรกฎาคม 2562 334
พิธิแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 327
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 351
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 17 กรกฎาคม 2562 294
ค่ายปรับความรู้พื้นฐาน ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 17 กรกฎาคม 2562 302
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 17 กรกฎาคม 2562 297
อบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 17 กรกฎาคม 2562 288
พิธีรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 17 กรกฎาคม 2562 273
มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลการแข่งขันสวดมนต์ 17 กรกฎาคม 2562 312
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 17 กรกฎาคม 2562 279
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายภาวะผู้นำ" 17 กรกฎาคม 2562 281
รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 258
รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 267