รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้จัดกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 พร้อมกับกิจกรรมประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ของปีการศึกษานี้ เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จากคณะผู้บริหาร นำโดยท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ