โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายภาวะผู้นำ"

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 งานคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยครูเกรียงไกร บำรุงวงศ์ และทีมงาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายภาวะผํู้นำ" ให้กับคณะกรรมการนักเรียนที่จะปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2562 นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน เสริมสร้างทัศนคติ กล้าคิด-กล้าแสดงออก และมีภาวะผู้นำ ตลอดจนการทำงานเป็นทีม โดยท่านรองผู้อำนวยการ มนูกิจ บ้านเล้า ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และเป็นวิทยากรร่วม  [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูเกรียงไกร  บำรุงวงศ์