กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของศาสนาพุทธ  โดยมีท่ายผู้อำนวยการ นิติพร เนติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ