พิธีรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ 17 พฤศภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดพิธีรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พุทธศักราช 2562 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (MBU Challenge 4) [ภาพกิจกรรม]

ตัวแทนนักเรียนได้แก่
1. นางสาวภัทราพร นุ่มเกิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
2. นางสาวธิดารัตน์ ฉันทกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
3. นางสาวสวิตตา เปลี่ยนศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
4. นางสาวเบญจวรรณ พัฒนศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
5. นางสาวปณาลี จำปาทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
6. นางสาวสุณิสา ใจสงัด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
7. นางสาวพรรณพษา บุตรศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
8. นางสาวณัฐณิชา จำลองพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
9. นางสาวนิศารัตน์ อรุณกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
10. นางสาวลีลาวดี สิงหะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ