พิธิแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2562

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บ้ญญัติ