ค่ายนักวิจัยน้อย

 งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดโครงการ "ค่ายนักวิจัยน้อย" ให้กับนักเรียนโคงการห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตฯ [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ