กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562  [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์   บัญญัติ