อบรมหุ่นยนต์โดยวิทยากรจากราชภัฎพระนคร

   งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การสร้างหุ่นยนต์ด้วย Arduino ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์พระราชทาน  โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ