โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

งานหลักสูตรการจัดเรียนการสอน และงานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียน  โดยท่านรองผู้อำนวยการมนูกิจ  บ้านเล้า ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ