อบรมมัคคุเทศก์น้อย

[ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยส่งสิทธิ์  บัญญัติ