นิทรรศการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมนักเรียน รายวิชา IS

 งานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมนักเรียน เพื่อให้นักรียนที่เรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ได้นำผลงานที่ได้จัดทำขึ้นมาแสดง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนฯ [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ