กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โดมโรงเรียนฯ [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ