กิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ประจำปี 2562

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมค่ายอัจฉรภาพด้านคณิตศาสตร์ ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ