ประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผล

  งานวัดและประเมินผล โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจการวัดผลและประเมินผล การวิเคราะห์ตามมาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การทดสอบระดับชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียน [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ