กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563  งานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้จัดกิจรรม การนิเทศ ติดตาม ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน(การบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล) ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ในกลุ่มวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ณ ห้องโสตทัศศึกษา [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ  :  ครูอภิชาติ  ชัยชนะ