การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยระดับชั้น ม.1 สอบในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 และระดับชั้น ม.4 สอบในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 โดยมีมาตรการป้องกันเชื่้อไว้รัสโควิด 19 จากคณะผู้บริหารอย่างเคร่งครัด [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ : ครูอภิชาติ  ชัยชนะ