โครงการประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดโครงการประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองเสนอต้นสังกัดต่อไป  [ภาพกิจกรรม]