การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 โดยนักเรียนระดับชั้น ม.1 สอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 และนักเรียนระดับชั้น ม.4 สอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 โดยโรงเรียนฯ ได้จัดทำมาตรการป้องกันไวรัสโควิด เช่น ครูและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอก่อนเข้าห้องสอบ  รักษาระห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร และจัดสอบไม่เกินห้องละ 20 คน ฯลฯ โดยการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ทีมงานโสตฯ โรงเรียน น.พ.ก.