อาคารสถานที่

1.  อาคารเรียน  5 หลัง

                                จำนวนห้องเรียนทั้งหมด   45  ห้องเรียน  แบ่งเป็น

                                ม.1  จำนวน         10           ห้อง        ม.2         จำนวน   10           ห้อง

                                ม.3  จำนวน         10           ห้อง        ม.4         จำนวน    6            ห้อง

                                ม.5  จำนวน          6           ห้อง         ม.6         จำนวน    6            ห้อง

2.  อาคารประกอบ     7  หลัง    ได้แก่

                                หอประชุม                             1            แห่ง

                                โรงอาหาร                             1            แห่ง

                                ห้องเรียนสีเขียว                    1            แห่ง

                                โรงฝึกงาน                            2            หลัง

                                อาคารคหกรรม                    1            หลัง

                                อาคารบ้านศิลป์ดินปั้น         1             หลัง