ลูกจ้างชั่วคราว

   
  นางมาลี  ร่วมรักษณ์
พนักงานสถานที่
 
 
นางสุริยา  เม่นทอง
พนักงานสถานที่
  นายสมโภชน์  สละบาป
พนักงานสถานที่