ครูเทคโนโลยี

 

 

 
 

นายอภิชาติ  ชัยชนะ
ครู คศ.1
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 
 
 นางพรทิพย์  ตองติดรัมย์
ครูชำนาญการ
วท.บ วิทยาการคอมฯ
  นางสาวพิรานันท์   ประดู่
ครูชำนาญการ
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ 
 
นางสาวภัทรพร   มั่นเพ็ชร
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ. คอมฯ อุตสาหกรรม
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
ครูชำนาญการ
วท.บ. วิทยาการคอมฯ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 
นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
ครู คศ.1
วท.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  นายศุภชัย  แตงอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ. คอมฯ อุตสาหกรรม
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

   
 

นางสาวภูณิษศา  วงค์ดวง 
พนักงานราชการ
อส.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ