ครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 

นายอภิชาติ  ชัยชนะ
ครูชำนาญการ
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 
 
 นางพรทิพย์  ตองติดรัมย์
ครูชำนาญการ
วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)
  นางสาวพิรานันท์   ประดู่
ครูชำนาญการพิเศษ
บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 
นางสาวภัทรพร   มั่นเพ็ชร
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
ครูชำนาญการ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 
นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
ครู คศ.1
ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  นายศุภชัย  แตงอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ. คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
ศษ.ม. บริหารการศึกษา