ผู้บริหารในปัจจุบัน

   
  นางสาวนิติพร  เนติ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
ค.บ. คหกรรมศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

 
 
นางธนัชญา  วันทนะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ค.บ. ภาษาอังฤกษ
ศษ.บ. การบริหารการศึกษา
  นายมนูกิจ  บ้านเล้า
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ค.บ. พลศึกษา
ศษ.ม. การบริการการศึกษา

 
นางทวีพร  สำลี
ค.บ. คหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
  นางจิราภรณ์  แสวงดี
ค.บ. คหกรรมศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
     
 จ่าสิบเอกสุวิชัย  โพธิ์กาศ
ค.บ. ช่างอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  นางอำนวย  รัศมี
กศ.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ