ผู้บริหารในปัจจุบัน

   
  นางสาวนิติพร  เนติ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

 
blank  
รองผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ   นายจรุญ  ทองอินทร์
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ค.บ. คณิตศาสตร์
ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
 
 นายมนูกิจ  บ้านเล้า
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ค.บ. พลศึกษา
ศษ.ม. การบริการการศึกษา
  นางธนัชญา  วันทนะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ค.บ. ภาษาอังฤกษ
ศษ.บ. การบริหารการศึกษา