ผู้บริหารในปัจจุบัน

นางสาวนิติพร  เนติ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
ค.บ. คหกรรมศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

     
นายมนูกิจ  บ้านเล้า
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ค.บ. พลศึกษา
ศษ.ม. การบริการการศึกษา

จ่าสิบเอกสุวิชัย  โพธิ์กาศ
ค.บ. ช่างอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  นางจิราภรณ์  แสวงดี
ค.บ. คหกรรมศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
     
นางอำนวย  รัศมี
กศ.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
น.ส.นารีรัตน์  อินอิว
กศ.บ. คณิตศาสตร์
วท.ม. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ