ผู้บริหารในปัจจุบัน

   
  นางสาวนิติพร  เนติ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

 
blank   blank
รองผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 
 นายมนูกิจ  บ้านเล้า
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ค.บ. พลศึกษา
ศษ.ม. การบริการการศึกษา
  นางธนัชญา  วันทนะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ค.บ. ภาษาอังฤกษ
ศษ.บ. การบริหารการศึกษา