กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
  นางกัญธิกา  คงชุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
 นางนิภา  ชำนาญกิจ
ครูชำนาญการ
ศศ.บ ภาษาอังกฤษ
  นางรัชดาภรณ์  ลิ้มศิริชัย
ครูชำนาญการ
ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 
นางศิริพร  รุ่งเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
  นางวราภรณ์  ชุมวงศ์
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
 
 ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
  น.ส.อุษา  สรหงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. นวรรตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
 
นางสาวสาวิตรี  ใจงาม
ครู คศ.1
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
  นางสาวสุวคนธ์   รักมณี
ครู คศ.1
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 
นางสาววิไลวรรณ  สาตทรัพย์
ครู คศ.1
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
  สาวมาลินี  มโนมัยสันติภาพ
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ. ภาษาจีน
 
 นายชินวัตร  แสวงสุข
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ. ภาษาญี่ปุ่น

ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกศร  จำเริญไกร
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
   
  นางสาวธนพรพรรณ  ราชบัวโคตร
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ