กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
  นางกัญธิกา  คงชุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
 นางนิภา  ชำนาญกิจ
ครูชำนาญการ
ศศ.บ ภาษาอังกฤษ
  นางรัชดาภรณ์  ลิ้มศิริชัย
ครูชำนาญการ
ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 
นางศิริพร  รุ่งเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
  นางวราภรณ์  ชุมวงศ์
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
 
 ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ
ครูชำนาญการ
คบ. ภาษาอังกฤษ
  น.ส.อุษา  สรหงษ์
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. นวรรตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
 
นางสาวสาวิตรี  ใจงาม
ครูผู้ชวย
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
  นางสาวสุวคนธ์   รักมณี
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 
นางสาววิไลวรรณ  สาตทรัพย์
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
  นาสาวมาลินี  มโนมัยสันติภาพ
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ. ภาษาจีน
   
 
  นายชินวัตร  แสวงสุข
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ. ภาษาญี่ปุ่น