กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
  นางรัชดาภรณ์  ลิ้มศิริชัย
ครูชำนาญการ
ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
 นางนิภา  ชำนาญกิจ
ครูชำนาญการ
ศศ.บ ภาษาอังกฤษ
  นางชวลี  ภควัตมนตรี
ครูชำนาญการ
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 
 นางกัญธิกา  คงชุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางวราภรณ์  ชุมวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
 
นางศิริพร  รุ่งเจริญ
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
  น.ส.อุษา  สรหงษ์
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ศษ.ม. นวรรตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
   
 ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ
ครูชำนาญการ
คบ. ภาษาอังกฤษ
  นางสาวสุวคนธ์   รักมณี
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 
นางสาวสาวิตรี  ใจงาม
ครูผู้ชวย
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
  นางสาววิไลวรรณ  สาตทรัพย์
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
   
  นางสาวนารีรัตน์  ชูสุข
ครู
คบ. ภาษาอังกฤษ