กลุ่มอำนวยการ

   
  นางทวีพร  สำลี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 
 
นางทวีพร  สำลี
งานการเงินและบัญชี
  นางผจงจิตต์  พรหมเอียด
งานสารบรรณ 
 
นางนวลจันทร์  ช่วยบำรุง
งานบุคลากร 
  นายช่วง  หนูสิริ
งานพัสดุ
   

งานสวัสดิการ
  นางสาวนารีรัตน์  อินอิ๋ว
งานการเงินและบัญชี
     
   นางสาวพิรานันท์  ประดู่
หัวหน้างานสารสนเทศ