กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

   
  นายจรุญ  ทองอินทร์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
   
  นายณัฐพงษ์  พงษ์ประเสริฐ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 นายณัฐพงษ์  พงษ์ประเสริฐ
งานระดับชั้น
  นายพิชัย  ปิ่นทอง
งานระเบียบวินัยนักเรียน 
   
 นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
งานกิจกรรมนักเรียน
   นางจิราภรณ์  แสวงดี
งานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 
 นายถนอม  ศรีโยวงศ์
งานรักษาความปลอดภัย
และสวัสดิภาพนักเรียน
   นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
งานคณะกรรมการนักเรียน
 
นางศิรพร  ชาติทอง
งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   นางสาวจริยา  ขาวดี
งานธนาคารโรงเรียน
   
  นางอรัญญา  มะโนธรรม
งานสำนักงาน