04/04 2556

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

   
  นางจิราภรณ์  แสวงดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
 
นายอภิวิช  ดียิ่ง
หัวหน้างานระดับชั้น
  นายพิชัย  ปิ่นทอง
หัวหน้างานระเบียบวินัย
 
 นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียน
  นายวิวัฒน์  อุทัชกุล
หัวหน้างานสารสนเทศกิจการนักเรียน
 
 นายถนอม  ศรีโยวงศ์
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
   นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
 
นางสาวมนธิรา  ชื่นชมพุทธ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   นางสาวจริยา  ขาวดี
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
 
นายสุพพัต  นุ่มประสงค์
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นางกรวรรณ   จิตรโสภา
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
   
  นายบริรักษ์  กุศลส่ง
หัวหน้างานสำนักงานฯ