กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   
  นางธนัชญา  วันทนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
     
 จ่าสิบเอกสุวิชัย  โพธิ์กาศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  นายณัฐวุฒิ  มาตรจรัสเพชร
หัวหน้างานผลิตน้ำดื่ม
 
 นายอภิชาติ  ชัยชนะ
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
  นางสาวอุษา  ไพรซ์
หัวหน้างานพยาบาลและอนามัย 
     
นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
    นายชินวัตร   แสวงสุข
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
     
 นางสาวนฤมล  พิมมณี
หัวหน้างานสำนักงาน
   จ่าสิบเอกสุวิชัย  โพธิ์กาศ
หัวหน้างานยานพาหนะ 
 
นางมัลลิกา  เจริญศิริ
หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม
  นางจิราภรณ์   แสวงดี
หัวหน้างานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน