กลุ่มบริหารงานวิชาการ

   
  นายมนูกิจ  บ้านเล้า
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
     
 นางอำนวย  รัศมี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
  จ่าสิบเอกสุวิชัย  โพธิ์กาศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
นางโชติกา  ประณตนันต์
งานทะเบียน 
  นางอำนวย  รัศมี
งานหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน
 
 นางสาวเือื้ออารีย์  จานทอง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
  นายอภิชาติ  ชัยชนะ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
 
 นางวรรณา  จูคง
งานห้องสมุด
  นางสาวจริยา  ขาวดี
งานแนะแนว
 
นางสาวเกศินี  เพ็ชรรุ่ง
งานวัดและประเมินผล
  นางศิริพร  รุ่งเจริญ
งานแผนงาน
   
  นางจิรานันท์  อุทัชกุล
งานสำนักงานวิชาการ
 
 
นางสาววนภัสกุณ  จิบโคกหวาย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
  นายสิทธิชัย  พรมประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
 
 นางเกศกนก  นันตา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์
  นางสาวสุภาณี  สุวรรณมิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   
นายพิชัย  ปิ่นทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
  นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ศิลปะ 
 
นางจิราภรณ์  แสวงดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  นางรัชดาภรณ์  ลิ้มศิริชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ