กลุ่มบริหารงานวิชาการ

   
  นายมนูกิจ  บ้านเล้า
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
   
   นางอำนวย  รัศมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
 
นางพรทิพย์  ตองติดรัมย์
หัวหน้างานทะเบียน 
  นางอำนวย  รัศมี
หัวหน้างานหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน
 
 นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
  นายอภิชาติ  ชัยชนะ
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 
 นางสาวศิริประไพ  ลาภา
หัวหน้างานห้องสมุด
  นางสาวจริยา  ขาวดี
หัวหน้างานแนะแนว
 
นางสาวเกศินี  เพ็ชรรุ่ง
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
  นางศิริพร  รุ่งเจริญ
หัวหน้างานแผนงาน
 
นางสาวณีรนุช  ทองเติม
หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  นางจีระนันท์  อุทัชกุล
หัวหน้างานสำนักงานวิชาการ

 
 นายอัฒพล  แก้วใส
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้รียน
  นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม 
 
 นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
  นางกรวรรณ จิตรโสภา
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี
 
 นางพัชรี   ช้อนแก้ว
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด
  นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง
หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
   
  จ่าสิบเอกสุวิชัย  โพธิ์กาศ
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร
 
 
นางสาวชลดา  วิสุมา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
  นายสิทธิชัย  พรมประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
   
 นายวิวัฒน์  อุทัชกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวสุภานี  สุวรรณมิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
นายพิชัย  ปิ่นทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
  นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ศิลปะ 
 
นางจิราภรณ์  แสวงดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  นางกัญธิกา  คงชุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ