กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

   
    นายพิชัย  ปิ่นทอง
ครูชำนาญการ
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
 
   
นางโรสริน  แสงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. สุขศึกษา 
  นายณัฐวุฒิ  มาตรจรัสเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คอมพิวเตอร์
   
นายสุพัตต์  นุ่มประสงค์
ครู คศ.1
ศษ.บ. พลศึกษา
 

นายสาธิต  พงศ์พิริยะวณิช
ครูชำนาญการ
ศษ.บ. พลศึกษา

 
นายฉัตรชัย   อู่ตะเภา
ครู คศ.1
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
  นายณัฐชัย  เอี่ยมทิพย์
ครูผู้ช่วย
กศ.บ. สุขศึกษา-พลศึกษา