กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   
    นายสิทธิชัย  พรมประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
 นางกฤษณา  บำรุงกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ คณิตศาสตร์
  นางจิตติมา  ปานเขาแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
   
 นางสาวณีรนุช  ทองเติม
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. การวัดและประเมินผล
   นางอำนวย  รัศมี
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 
นางสาวเกศินี   เพ็ชรรุ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ. คณิตศาสตร์
ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร์
   น.ส.นารีรัตน์  อินอิว
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. คณิตศาสตร์
วท.ม. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 
นางสาวนฤมล   พิมมณี
ครู คศ.1
ค.บ. คณิตศาสตร์
  นางสาวเพ็ญวดี  ปัตนัย
ครูชำนาญการ
ค.บ. คณิตศาสตร์

 
นางสาวดุจรัตน์ดา  กำไรศิลป์
ครู คศ.1
ศศ.บ. คณิตศาตร์ศึกษา  
    นางสาวกานต์วลี  อ่ำประเวทย์
ครู คศ.1
กศ.บ. คณิตศาสตร์
 
นางสาวมนธิรา  ชื่นชมพุทธ
ครู คศ.1
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
  นางสาววริษา  ลดหวั่น
ครู คศ.1
ศศ.บ. คณิตศาสตร์ 
     
นางสาววินัญญา  เณรภักดี
ครู คศ.1
ค.บ. คณิตศาสตร์  
  นางสาวสรวงสมร  สมถวิล
ครูผู้ช่วย
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
   
  นางสาวปรียา  ชมภูนุช
พนักงานราชการ
ค.บ. คณิตศาสตร์