กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   
    นายสิทธิชัย  พรมประเสริฐ
ครูชำนาญการ
ค.บ. คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
 นางกฤษณา  บำรุงกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ คณิตศาสตร์
  นางจิตติมา  ปานเขาแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
 
 นางณีรนุช  สารกาล
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. การวัดและประเมินผล
   นางอำนวย  รัศมี
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 
นางสาวเกศินี   เพ็ชรรุ่ง
ครูชำนาญการ
วท.บ. คณิตศาสตร์
ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร์
   น.ส.นารีรัตน์  อินอิว
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. คณิตศาสตร์
วท.ม. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 
นางสาวนฤมล   พิมมณี
ครู คศ.1
ค.บ. คณิตศาสตร์
  นางสาวเพ็ญวดี  ปัตนัย
ครูชำนาญการ
ค.บ. คณิตศาสตร์

 
นางสาวดุจรัตน์ดา  กำไรศิลป์
ครูผู้ช่่วย
ศศ.บ. คณิตศาตร์ศึกษา  
    นางสาวกานต์วลี  อ่ำประเวทย์
ครูผู้ช่วย
กศ.บ. คณิตศาสตร์
 
นางสาวมนธรา  ชื่นชมพุทธ
ครูผู้ช่วย
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
  นางสาววริษา  ลดหวั่น
ครู คศ.1
ศศ.บ. คณิตศาสตร์ 
     
นางสาววินัญญา  เณรภักดี
ครู คศ.1
ค.บ. คณิตศาสตร์  
  นางสาวปรียา  ชมภูนุช
พนักงานราชการ
ค.บ. คณิตศาสตร์