ยื่นความจำนงศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 กรณียังไม่มีที่เรียน

ยื่นความจำนงได้ที่ ศูนย์ประสานงานจังหวัดนครนายก  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โทร. 037-321511

    -รับสมัครวันที่ 7-9 เมษายน 2562

    -ประกาศผลวันที่ 11 เมษายน 2562

    -รายงานตัวและมอบตัววันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อมูลโดย...คณะกรรมการรับนักรียน และครูวันทนี