คู่มือดำเนินการเบิก-จ่าย กรณี "ไม่มี" การจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบคุณข้อมูลโดย..กลุ่มอำนวยการ และครูนารีรัตน์  อินอิว