รับสม้ครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (ม.4) ปีการศึกษา 2563

   เนื่องด้วย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี จะมารับสมัครสอบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารในชั้นปีที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จึงขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 นำหลักฐานมาดำเนินการสมัครที่โรงเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียน ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการสมัครให้เรียนร้อยก่อนวันสมัครจริง


เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
   1. รูปถ่าย 3 x 4 ซ.ม. 1 รูป
   2. หลักฐานแสดงการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ
   3. สำเนาทะเบียนบ้านของตัวเอง จำนวน 1 ฉบับ
   4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
   5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
   6. ถ้านักเรียนอายุ 17 ปี ต้องนำหลักฐานสำเนา สด.9 จำนวน 1 ฉบับ

ข้อมูลโดย...งานนักศึกษาวิชาทหาร