ลูกจ้างประจำ

   
นางผจงจิตต์  พรหมเอียด
พนักงานพิมพ์ 
  นายสมศักดิ์  ประทุม
พนักงานบริการ 
 
นางจุดารัตน์  เอกฉัตร
พนักงานสถานที่
  นายธีรศักดิ์  แสงทอง
พนักงานบริการ
   
  นายพัฒนพงศ์  ลาที
พนักงานขับรถ