Up

คู่มือข้อสอบออนไลน์ 21ess

คู่มือการเข้าสู่ระบบ 21ess สำหรับครูผู้สอน

คู่มือการสร้างข้อสอบแบบเพิ่มทีละข้อ

คู่มือการสร้างชุดข้อสอบและค้นหาข้อสอบในคลัง

คู่มือการตรวจคะแนนสอบนักเรียน

คู่มือการสร้างชุดข้อสอบพร้อมนำเข้าข้อสอบจากไฟล์ Word