กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
   นางเกศกนก  นันตา
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
  
 
 นางมัลลิกา  เจริญศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. วิทยาศาสตร
  นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง 
ครูชำนาญการ
กศ.บ. ฟิสิกส์
กศ.ม. วัดผลการศึกษา
     
 
นางสาวดลนภา  พงษ์ทรัพย์
ครูชำนาญการ
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
   นายวันชัย  นราวงษ์
ครูชำนาญการ
กศ.บ. ชีววิทยา
วท.ม. ชีววิทยาศึกษา
 
นางสาวพัชรี  อินทปัญญา
ครูชำนาญการ
ค.บ. เคมี
  นายวิวัฒน์  อุทัชกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. วิทยาศาสตร์
 
นางจิรานันท์  อุทัชกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. วิทยาศาสตร์
  นางสาวพรนภา  อาจสว่าง
ครู คศ.1
กศ.ม. วิทยาศาสตร์
 
นายพินิจ  โพธิ์ดิลก
ครูชำนาญการ
กศ.ม. วิทยาศาสตร์
  นายภูมิ  ทูคำมี
ครูผู้ช่่วย
กศ.บ. เคมี