กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
   นางเกศกนก  นันตา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. วิทยาศาสตร์
กศ.ม. บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
  
 
 นางมัลลิกา  เจริญศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. วิทยาศาสตร
  นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง 
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. ฟิสิกส์
กศ.ม. วัดผลการศึกษา
 
นางสาวดลนภา  พงษ์ทรัพย์
ครูชำนาญการ
กศ.บ. ฟิสิกส์
   นายวันชัย  นราวงษ์
ครูชำนาญการ
กศ.บ. ชีววิทยา
วท.ม. ชีววิทยาศึกษา
 
นางสาวพัชรี  ช้อนแก้ว
ครูชำนาญการ
วท.บ. เคมี
วท.ม. เคมีศึกษา
  นายวิวัฒน์  อุทัชกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ. วิทยาศาสตร์
กศ.ม. วิทยาศาสตร์การศึกษา
 
นางจิรานันท์  อุทัชกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. วิทยาศาสตร์
กศ.ม. วิทยาศาสตร์การศึกษา
  นางสาวพรนภา  อาจสว่าง
ครูชำนาญการ
วท.บ. เคมี
ศศ.ม. สนเทศศึกษาเพื่อการศึกษา
 
นางสาววันทนี  ทาทอง
ครูชำนาญการ
กศ.บ. ชีววิทยา
กศ.ม. วิทยาศาสตร์การศึกษา
  นางอุทุมพร  แก้วใส
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. วิทยาศาสตร์
 
นายพินิจ  โพธิ์ดิลก
ครูชำนาญการ
ปกศ.สูง วิทยาศาสตร์
  นายภูมิ  ทูคำมี
ครูผู้ช่่วย
กศ.บ. เคมี
 
นายยศนันต์  คำสกุล
ครูผู้ช่วย
ค.บ. วิทยาศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  นางสาวบุศราภรณ์  จิตรวัฒนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.ฟิสิกส์
วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา 
 
 นางสาวกฤษติญา   หนูศิริ
ครูผู้ช่วย
กศ.บ. การสอนชีววิทยา
  นายราชันย์  รองพล
ครู  คศ.1
วท.บ. ฟิสิกส์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา