07/19 2555

ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายเจริญ เจริญส่ง
พ.ศ. 2479 - 2513
อาจารย์ใหญ่
2. นายสาคร เชิดชู
พ.ศ. 2513 - 2514
อาจารย์ใหญ่
3. นายสงกรานต์ ศรีตะปันต
พ.ศ. 2514 - 2516
อาจารย์ใหญ่
4. นายสาคร เชิดช
พ.ศ. 2516 - 2519
อาจารย์ใหญ่
5. นายณรงค์ กาญจนานนท
พ.ศ. 2519 - 2525
ผู้อำนวยการ
6. นายนวกิจ เจริญศิริ
พ.ศ. 2525 – 2526
รักษาการผู้อำนวยการ
7. นายเสวก ไหลสกุล
พ.ศ. 2526 - 2529
ผู้อำนวยการ
8. นายสุมน พุ่มผลึก
พ.ศ. 2529 - 2533
ผู้อำนวยการ
9. ดร.วิโรจน์ อาจจำนงค
พ.ศ. 2533 - 2535
ผู้อำนวยการ
10.นายประยุทธ วรรณบุตร
พ.ศ. 2535 - 2544
ผู้อำนวยการ
11. นายสุพล พรหมประเสริฐ
พ.ศ. 2544 – 2546
ผู้อำนวยการ
12. นายปัญญา คล้ายจันทร์
พ.ศ. 2546 – 2555
ผู้อำนวยการ
13. นายอำนาจ  ประยูรศุข
พ.ศ. 2555 - 2558
ผู้อำนวยการ
14. ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์
พ.ศ. 2558 - 2561
ผู้อำนวยการ
15. นางสาวนิติพร  เนติ
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ