กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

   
  นางสาวสุภานี  สุวรรณมิตร
ครูชำนาญการ
กศ.บ. สังคมศึกษา
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
นายถนอม  ศรีโยวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. สังคมศึกษา
  นางสมควร  ศรีโยวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. ภูมิศาสตร์ 
 
นางสาวดนิตา  สืบวงศ์
ครู คศ.1
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
   นางกิตินัทธ์  ขันอาษา
ครูชำนาญการพิเศษ
คบ. บรรณารักษศาสตร์
ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา
   
นางกรวรรณ  จิตรโสภา
ครูชำนาญการ
ศษ.บ. เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ศษ.ม. เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
  นายอำนวย  พระโยโค
ครู คศ.1
นบ. นิติศาสตร์
 
นางสำรี  ชะเอม
ครู คศ.1
ค.บ. สังคมศึกษา
  นางสาวอรทัย  ปานทอง
ครู คศ.1
ค.บ. สังคมศึกษา
 
นางสาวนุชา  บำรุงจิตต์
ครูผู้ช่วย
นศ.บ. การประชาสัมพันธ์
  นางสาวอรอุษา  คำดวง
ครู  คศ.1
กศ.บ. การสอนสังคม
ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา
 
นายชัยวัฒน์  ขวัญอยู่
ครู
ค.บ. สังคมศึกษา
  นายสันติศักดิ์  ยวงปรางค์
พนักงานราชการ
ค.บ. สังคมศึกษา
 
 นางสาวบุษกร  บุญกล้า
ครู
ค.บ. สังคมศึกษา
  นางสาวชาริณี  โกกสูงเนิน
ครู
ค.บ. สังคมศึกษา
   
  นางสาวเมลินี  ทวีผล
พนักงานราชการ
ศศ.บ. รัฐศาสตร์