ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2555

งานศิลปหัตกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก