สนับสนุนการสอน

 
นางทวีพร  สำลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คหกรรมศาสตร์
   นางวรรณา   จูคง
ครูชำนาญการ
ศศ.บ. บรรณารักษณ์
 
นางอรัญญา  มะโนธรรม
เจ้าพนักงานพัสดุ/ชำนาญการ
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  นางสาวจริยา  ขาวดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว
ศษ.ม. แนะแนว
     
นางสาวปาณิสรา  ศรีทอง
ครูชำนาญการ 
ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  นางสาวศิริประไพ  ลาภา
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์
     
   นางสาวสุปรียา  วงษ์ษา
ครูผู้ช่วย
ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว
 
   
  นางสาวเขมิสร  มั่นเพ็ชร
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูธุรการ
 
 
นางสาวธนิฏฐา  สาลี
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
  นางสาวทิวาพร  พิมพ์แดง
เจ้าหน้าที่พยาบาล