ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

   
   นายบรรจง  คงชุ่ม
ครูสอนวิชาเกษตรกรรม
 
 
 นางพิมพิไล  ถือธรรม
ครูสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น
   นางสุปราณ๊  ดียิ่ง
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา