ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

 นายณัฐพงษ์  พงษ์ประเสริฐ
ครูสอนวิชาพลศึกษา