กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     
 

 นางสาวชลลดา  วิสุมา
ครูชำนาญการ
ศษ.บ. ภาษาไทย
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
     
นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาไทย
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
  นางอรพิน  โสภา 
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. ภาษาไทย
     
นางศิริพร  ชาติทอง 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาไทย
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  นางสาววนภัสกุณ  จิบโคกหวาย
ครู คศ.2
ศษ.บ. ภาษาไทย
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
   
นางสาววนิดา  อยู่เย็น
ครู คศ.1
ค.บ. ภาษาไทย
   นางสาวสุนิษา  สุขสบาย
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ. ภาษาไทย
   
 นางมรกต  พงษ์ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. ภาษาไทย
   นายบริรักษ์  กุศลส่ง
ครูผู้ช่วย
ศศ. บ. ภาษาไทย
     
 นางสาวแสงทวี  ทวีรัตน์
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาไทย 
   นางสาวอังคณารักษ์  พรายงาม
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาไทย