วิสัยทัศน์-พันธกิจ-เป้าประสงค์

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำที่พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในระดับมาตรฐานสากล  

มีคุณธรรมนำความรู้คู่ทักษะชีวิต ก้าวทันเทคโนโลยี มีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะชีวิตและมีศักยภาพเป็นพลโลก

2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการสื่อสาร

3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

4. พัฒนาสภานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี มีวิธีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

6. ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา และมีค่านิยมที่พึงประสงค์

8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพิ่มภาคี เครือข่าย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (TQA) โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะชีวิต และมีศักยภาพเป็นพลโลก

2. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ และสื่อสารอย่างน้อยสองภาษา

3. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรัษณ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา และมีค่านิยมที่พึงประสงค์

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพมีประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ

5. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้สากล เพิ่มเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ผู้บริการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มเครือข่ายและการมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

เก่ง  ดี  มีความคิด ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

รักษ์สิ่งแวดล้อม