สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 34 1. เด็กหญิงนิสาชล  ขวัญอยู่
 
1. นางโชติกา  ประณตนันต์
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 37 1. เด็กหญิงชนานันท์  ศรีมงคล
 
1. นางปราณี  สุกสว่าง
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.4 ทอง 11 1. นางสาวจุฑามาศ  เดชเกาะเก่า
 
1. นางปราณี  สุกสว่าง
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 47 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  รอดประเสริฐ
 
1. นางจำลอง  เดชเกตุ
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันเพ็ญ  อรัญ
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
 
6 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 23 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ปัญญาประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วมณี
 
1. นายพงศกร  ปัญญา
2. นางเพ็ญแข  ปัญญา
 
7 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 77.33 เงิน 27 1. นางสาววราภรณ์  ดับทุกข์
2. นางสาวเหมือนขวัญ  เสนอใจ
 
1. นายพงศกร  ปัญญา
2. นางเพ็ญแข  ปัญญา
 
8 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 39 1. เด็กชายพงศ์ธร  เรืองวงษ์
2. เด็กหญิงสุวิกานต์  มูลสท้าน
3. เด็กหญิงหัถยา  บรรเทาทุกข์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อินอิว
2. นายสิทธิชัย  พรมประเสริฐ
 
9 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55.2 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองพราว
2. เด็กชายเจนณรงค์  สิทธิศุภพงศ์
 
1. นางสุภาพร  เจริญจิตร์
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงวรดา  เดชเกรียงไกร
 
1. นายไพรัช  เพ็ชรรุ่ง
 
11 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 38 1. นางสาวปรียานุช  ภู่ทอง
2. นายวรวัฒน์  ผลทับทิม
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนไชย
 
12 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.95 ทอง 8 1. เด็กชายอาทร  นิโรรัมย์
2. เด็กชายไกรวิทย์  บุญเลิศ
 
1. นางเกศกนก  นันตา
 
13 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  คงศิลป์
2. เด็กชายเรืองณรงค์  โพธิ์รัตนะ
 
1. นางเกศกนก  นันตา
 
14 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 12 1. นายกิตติธัช  ธรรมบุญญา
2. นายชัยวัฒน์  สุขใหญ่
3. นายวรพรรค  บัวศรี
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนไชย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 38 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เทศทอง
2. เด็กหญิงจันทิรา  อ่ำอินทร์
3. เด็กหญิงชนิตา  ศรีเกลื้อกลิ่น
4. เด็กหญิงวิชุดา  ศรีโสภา
5. เด็กหญิงอัญยริญย์  หาญณรงค์
 
1. นางสุปราณี  ดียิ่ง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 33 1. นางสาวฐิติกัลยา  หินอ่อน
2. นางสาวธนวรรณ  คงเจริญ
3. นางสาวนิรชา  ภาษี
4. นางสาวมีนภา  สำรวจ
5. นางสาวสิริลักษณ์  ชายทวีป
 
1. นางนวลจันทร์  ช่วยบำรุง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84.25 ทอง 32 1. นางสาวกาญจนา  สัณฐิติพงศ์
2. นายจิรายุ  แสงทวี
3. นางสาวจุฑารัตน์  พุทธชาด
4. นางสาวชุตินันท์  ผึ้งแก้ว
5. นายณัฐกิตติ์  ราษฎ์เจริญ
6. นางสาวทอฝัน  สว่างอารมณ์
7. นางสาวทิพย์วิมล  ปันอิน
8. เด็กชายธนพัฒน์  ปล้องไม้
9. นางสาวธนัชพร  สืบนุกูล
10. เด็กชายประสิทธิ์  นุ่มเอี่ยม
11. นางสาวพิมลพรรณ  หิรัญชาติ
12. นายภัควัฒน์  ตันเจริญ
13. เด็กชายภาสกร  โนนทิง
14. นายวรายุทธ  เชิดสุข
15. นางสาววิลาวัลย์  ภัคดี
16. นางสาวสิรัญญา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
17. นายสุรพงษ์  โลกนิมิต
18. เด็กชายอนันต์  เถาจ้อย
19. นางสาวอัญชนา  แพทย์เจริญ
20. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์เจริญ
 
1. นางดาราณีย์  กิตติวิทยากุล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง 37 1. เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ละม้าย
 
1. นางพจมาน  วารปรีดี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง 21 1. นางสาวอรทัย  รอดประเสริฐ
 
1. นางพจมาน  วารปรีดี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.2 ทอง 16 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่านกระโทก
2. เด็กหญิงจิรนัน  ธนวุฒิคติวรกุล
3. เด็กหญิงชนัญญา  บำรุงจิตร์
4. เด็กหญิงช่อทิพย์  เจือมา
5. เด็กหญิงณัฑการต์  จำปาเงิน
6. เด็กหญิงธนาภรณ์  มูลผล
7. เด็กหญิงนัฐธิดา  เหมือนโพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงประกายรัตน์  ชาตะวณิช
9. เด็กหญิงศศินันท์  สังข์ทองโรจน์
10. เด็กหญิงสุชานันท์  วงษ์อินทร์
 
1. นางสาวสมใจ  ทรัพย์ศรีศุภชัย
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายภาสกร  บุญรมย์
2. เด็กหญิงวรกานต์  รุ่งเรือง
 
1. นายณัฐวุฒิ  มาตรจรัสเพชร
2. นางโรสริน  แสงทอง
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นายจารุวัช  ทองอร่าม
2. นายมงคล  ภาชีเชียร
 
1. นายธราธร  ประณตนันต์
2. นางโรสริน  แสงทอง
 
23 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 16 1. นางสาวนภาพร  จานทอง
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
24 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 80 ทอง 35 1. นางสาววิมล  นิสีดา
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
25 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวขนิษฐา  ชนะมาร
2. นางสาวณัฐนันท์  รอดประเสริฐ
3. นางสาววรารัตน์  สุตนนท์
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  แก้วอินธิ
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
27 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กชายมานัส  หวังงาม
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
28 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81.66 ทอง 15 1. นายฐิติพงษ์  คำวัจนัง
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
29 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 19 1. เด็กชายวสุธา  จั่นเพชร
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
30 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 18 1. เด็กหญิงรักชนก  พันธุ์มณี
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
31 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81 ทอง 14 1. นางสาวธัญพิชชา  ไข่แก้ว
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
32 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 79.8 เงิน 18 1. นายฐิติพงษ์  คำวัจนัง
2. นางสาวน้ำฝน  เบี้ยทอง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  พวงพัฒนชัย
4. เด็กหญิงรักชนก  พันธุ์มณี
5. เด็กหญิงรินรดา  ทองมูล
6. เด็กชายสมพร  กองมูล
7. นายอภิชาติ  เปรมปรีดิ์
8. นางสาวแก้วนภา  สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
33 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 74.6 เงิน 16 1. นายฐิติพงษ์  คำวัจนัง
2. นายณัฐพล  แก้วอินธิ
3. เด็กชายธนรัตน์  ประกอบแก้ว
4. เด็กชายธนากร  สาลี
5. เด็กชายมานัส  หวังงาม
6. นายวชิรศักดิ์  บริบูรณ์
7. เด็กชายวันชนะ  บุญเพ็ง
8. นายวีรชาติ  บุญมี
9. เด็กชายสมพร  กองมูล
10. เด็กชายอาวุธ  เกิดความสุข
11. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญล้ำ
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
34 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 74.6 เงิน 15 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุตรศิริ
2. เด็กชายธนากร  สาลี
3. นางสาวธัญญารัตน์  หมั่นมา
4. เด็กหญิงนวพร  ทองขำ
5. เด็กหญิงนัฐธชา  ปิ่นเงิน
6. นางสาวนัฐมล  วงศ์สว่าง
7. เด็กหญิงน้ำฝน  เปี๊ยทอง
8. เด็กหญิงระพีพัฒน์  แสงทวี
9. เด็กหญิงรักชนก  พันธ์มณี
10. เด็กหญิงรัตนามนี  ชมงาม
11. เด็กหญิงลลิตา  เกตุรังษ์
12. เด็กหญิงวราณัฐ  ลำเทียน
13. นายวีรชาติ  บุญมี
14. เด็กหญิงสินีนาฎ  ชีชะวา
15. เด็กหญิงสุชาวดี  แย้มภิรมย์ศรี
16. เด็กหญิงสุนิสา  สร้อยระย้า
17. เด็กหญิงสโรชา  ชลออนันต์
18. เด็กชายอาวุธ  เกิดความสุข
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญล้ำ
20. เด็กหญิงเธียรวรรณนีย์  บำรุงจิตร์
21. นางสาวแก้วนภา  สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
35 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 19 1. เด็กหญิงธัญญวรรณ  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แปลงศรี
3. เด็กหญิงนฤมล  เจริญสุข
4. เด็กชายพงศธร  ชำนาญกิจ
5. เด็กชายสราวุธ  มีจันทร์
6. เด็กชายสุวพัชร  โหยหวล
7. เด็กหญิงหทัยภัทร  จักษุพรรณ
8. เด็กชายอัครวินท์  กุศลส่ง
 
1. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
 
36 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายธีรภัทร  เล็บครุฑ
3. เด็กหญิงวนิดา  จำปาศรี
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  สุวรรณกล่อม
5. เด็กชายอนันตพัทธ์  ปิ่นน้อย
6. เด็กหญิงอัญมณี  บรรดา
 
1. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 30 1. เด็กชายฉัตรชัย  ช่วงชัย
2. เด็กชายศักดิพัฒน์  จุลมิตร
 
1. นางสาวพิรานันท์  ประดู่
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 20 1. เด็กชายธนานันต์  วรวงษ์วุฒิไกร
2. เด็กชายปฏิมากรณ์  แก้วสถิตย์
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายกชพัฒน์  ทรัพย์เอนก
2. เด็กชายปฏิพัทธิ์  พันธวารี
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงวรรณพร  ชัยชุมพร
2. เด็กหญิงเจศินี  จิรามานนท์
 
1. นางสาวพิรานันท์  ประดู่
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประณัย  เทียมเวช
2. เด็กชายวรวิทย์  พืชชนะ
 
1. นายศุภชัย  แตงอ่อน
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 42 1. นางสาวนภัสวัลย์  เกิดนรินทร์
2. นางสาวปวีณา  แก้วโชติ
 
1. นายอภิชาติ  ชัยชนะ
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐวุมิ  หอมยิ่ง
2. เด็กชายวิริยะ  บุญมี
3. เด็กชายศตวรรษ  เนียมหอม
 
1. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
44 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 81.5 ทอง 16 1. นางสาวสวรรยา  แสงทอง
 
1. นางชวลี  ภควัตมนตรี
 
45 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 31 1. เด็กหญิงธิติมา  ภักดี
2. เด็กหญิงวดี  วรรณา
3. เด็กชายวรวิช  ปรมวานิช
4. เด็กหญิงสิรภัทร  รุ่งเรืองบูรณกุล
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุขเพ็ง
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ประจวบมอญ
2. นางศิริพร  รุ่งเจริญ
 
46 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 46 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญประกอบ
2. นายกิตติพัชญ์  ไพบูลย์
3. นางสาวปาลิตา  สุขสวัสดิ์
4. นางสาวพัชรา  จันดีมิตร
5. นางสาวอารียา  ทองแถว
 
1. นางศิริพร  รุ่งเจริญ
2. นางสาวอุษา  สรหงษ์
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 79.66 เงิน 28 1. นายกฤตภาส  วรวัฒน์
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  พรหมงาม
3. นางสาวจริญญา  แย้มประโคน
4. นายธวัฒน์ชัย  สุขถาวร
5. นายปัณณฑัต  เทียนเรียว
6. นายปิยชาติ  รุ่งฉัตร
7. นางสาวพรรณศิริ  รุ่งสว่าง
8. นางสาวสุมิตตา  แสนจำหน่าย
9. นางสาวอังคณารักษ์  พรายงาม
10. นางสาวอาทิตยา  วงศืศิริ
 
1. นางอรัญญา  มะโนธรรม
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 41 1. นายอรรคพล  สร่างไธสง
 
1. นางวราภรณ์  ชุมวงศ์
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงเจริญยา
2. เด็กหญิงจุฑามณี  เปรมสุข
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
2. นางเพ็ญแข  ปัญญา